as2 e-consulting

תכנון

כל אתרי האינטרנט מבוססים על תוכנה אשר מייצרת דפים גראפיים ע"פ דרישה של הלקוח, מגוון התוכנות הינו כמגוון האתרים ומגוון היכולות גדול אפילו מזה. אך כאן הצורך בהבנת היכולות והמגבלות הינו גורם קריטי המשפיע אל שאר היסודות באופן ישיר.